Kontakt

Kościelny Inspektor Ochrony Danych

Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6 

01-015 Warszawa

e-mail: kiod@episkopat.pl

tel. +48 22 530 48 87


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KONTAKCIE Z KOŚCIELNYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Jeżeli podjęli Państwo kontakt z Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych (dalej: KIOD) uprzejmie informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem podanych podczas kontaktu Państwa danych osobowych jest jako urząd kościelny – Kościelny Inspektor Ochrony Danych, skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych
W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z administratorem:
a)    telefonicznie pod numerem: +48 22 530 48 87 w dni powszednie w godzinach 9.00 –16.00
b)    za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: kiod@episkopat.pl
c)    listownie, kierując pismo na adres: Kościelny Inspektor Ochrony Danych, skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od przedmiotu lub celu kontaktu:
a)    w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na KIOD przewidzianego przepisami prawa kanonicznego lub świeckiego (art. 7 ust. 1 pkt 3) Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., dalej: Dekret);
b)    gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KIOD (art. 7 ust. 1 pkt 6) Dekretu);
c)    dla wykonywania przez KIOD zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej w Kościele katolickim (art. 7 ust. 1 pkt 5) Dekretu).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą strony i uczestnicy prowadzonych przez KIOD spraw oraz organy kościelne lub inne organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa kanonicznego lub prawa powszechnie obowiązującego. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane, są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi KIOD zawarł umowę na świadczenie usług elektronicznych dla użytkowanych przez KIOD systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zakończenia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa kanonicznego lub prawa powszechnie obowiązującego, dane te będą archiwizowane i przechowywane przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem przez KIOD Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: 1) informacji o przetwarzaniu danych; 2) prawo do żądania sprostowania danych, 3) dokonania adnotacji i uzupełnienia danych, 4) do żądania usunięcia danych, 5) żądania ograniczenia przetwarzania, 6) prawo do wniesienia skargi do Stolicy Apostolskiej.

Polecane strony

Urząd Ochrony Danych Osobowych